Period Schedule

Regular Day Period Schedule:

Period 1: 7:25 am - 8:15 am

Homeroom: 8:15 am - 8:20 am

Period 2: 8:20 am - 9:10 am

Period 3: 9:10 am - 10:00 am

Period 4: 10:00 am - 10:5 am

Period 5: 10:50 am - 11:40 am

Period 6: 11:40 am - 12:30 pm

Period 7: 12:30 pm - 1:20 pm

Period 8: 1:20 pm - 2:10 pm

Advisory Days Period Schedule

(most Tuesdays & Fridays):

Period 1: 7:25 am - 8:09 am

Homeroom: 8:09 am - 8:14 am

Period 2: 8:14 am - 8:58 am

Advisory: 8:58 am -9:23 am

Period 3: 9:23 am - 10:07 am

Period 4: 10:07 am - 10:57 am

Period 5: 10:57 am - 11:47 am

Period 6: 11:47 am - 12:37 pm

Period 7: 12:37 pm - 1:21 pm

Period 8: 1:21 pm - 2:10 pm

Early Release Period Schedule:

Period 1: 7:25 am - 8:00 am

Homeroom: 8:00 am - 8:05 am

Period 2: 8:05 am - 8:40 am

Period 3: 8:40 am - 9:15 am

Period 4: 9:15 am - 9:50 am

Period 5: 9:50 am - 10:25 am

Period 6: 10:25 am - 11:00 am

Period 7: 11:00 am - 11:30 am

Period 8: 11:30 am - 12:00 pm

Delayed Opening Period Schedule:

Period 1: 9:25 am - 9:55 am

Homeroom: 9:55 am - 10:00 am

Period 2: 10:00 am - 10:35 am

Period 3: 10:35 am - 11:10 am

Period 4: 11:10 am - 11:45 am

Period 5: 11:45 am - 12:20 pm

Period 6: 12:20 pm - 12:55 pm

Period 7: 12:55 pm - 1:30 pm

Period 8: 1:30 pm - 2:10 pm